Optakt vun der Kirmess zu Téiteng mat der Harmonie Victoria Téiteng
Nächstes Bild
Optakt vun der Kirmess zu Téiteng mat der Harmonie Victoria Téiteng