Optakt vun der Kirmess zu Téiteng mat der Harmonie Victoria Téiteng
Optakt vun der Kirmess zu Téiteng mat der Harmonie Victoria Téiteng